Informatie

Artikel 1: Algemeen

lid 1:
Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en het accepteren van puin, groenafval, grond, bouw- en sloopafval aan de Grietmanswijk 5 te Bovensmilde.

lid 2:
Daar waar van toepassing gelden ook de artikelen verwoord in de "Algemene voorwaarden", welke zijn te vinden op de website: www.kks.nl.
De artikelen in de algemene voorwaarden zijn bindend indien deze afwijken van de in deze acceptatie-reglement beschreven artikelen.

Artikel 2: Verklaring van begrippen

* Aanbieder:
Degene door wie of namens wie puin, groenafval, grond of bouw- en sloopafval ter verwerking wordt aangeboden.

* Vervoerder:
Degene die puin, groenafval, grond of bouw- en sloopafval feitelijk aanvoert.

* Bedrijfsleider:
Degene, die de leiding heeft over de locatie aan de Grietmanswijk te Bovensmilde of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

* Stortplaats:
Het terreingedeelte waar het aangevoerde puin, groenafval, grond of bouw- en sloopafval gestort wordt in afwachting van bewerking.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende categoriŽen afval:

* Puin:
Onder puin wordt verstaan asfaltpuin, metselwerkpuin, betonpuin, kalkzandsteen puin, gemengd (metselwerk en beton) puin en rood puin.
Puin moet voldoen aan de opgestelde acceptatiecriteria zoals vastgesteld in artikel 8.

* Groenafval:
Hieronder wordt verstaan takken, stobben, snoeihout, bermmateriaal, landbouwafval, bosbouwafval, plantsoenafval en bladafval. Groenafval moet voldoen aan de opgestelde acceptatiecriteria zoals vastgesteld in artikel 8.

* Grond:
Onder grond wordt verstaan een materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm met een vaste structuur van natuurlijke oorsprong, niet door de mens geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken. Grond moet voldoen aan de opgestelde accepatiecriteria zoals vastgesteld in artikel 8. Ook zand wordt beschouwd tot deze categorie.

* Bouw- en sloopafval:
Onder bouw- en sloopafval wordt verstaan gasbeton, gips, hout A (onbehandeld), hout B (behandeld), Hout C (geimpregneerd). Het moet voldoen aan de opgestelde acceptatiecriteria zoals vastgesteld in artikel 8.

Artikel 3: Geldigheid

lid 1:
Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van genoemde categorieŽn in artikel 2 aan de locatie Grietmanswijk 5 te Bovensmilde. Door het aanbieden van deze categoriŽn wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.

lid 2:
Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de bedrijfsleider zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid zoals is vastgesteld in een overeenkomst tussen aanbieder en bedrijfsleider.

Artikel 4: Beheer en exploitatie

De inrichting gelegen aan de Grietmanswijk te Bovensmilde wordt beheerd door Koers Handel BV, waar de bedrijfsleider als vertegenwoordiger optreedt. De bedrijfsleider wijst acceptanten aan voor het beoordelen van de aangeboden categorieŽn genoemd in artikel 2.

Artikel 5: Toegang

Het terrein is niet toegankelijk zonder toestemming van de bedrijfsleider op de Grietmanswijk te Bovensmilde, uitgezonderd bevoegd personeel.
Ten alle tijden moet de aanbieder of vervoerder alle aanwijzingen van dit personeel opvolgen.

Artikel 6: Openingstijden

De openingstijden vindt u op onze website: www.kks.nl. Tijdens vakantieperioden gelden afwijkende openingstijden welke op de website zijn te vinden onder de rubriek "nieuws".

Artikel 7: Aanbieden van puin, groenafval, grond of bouw- en sloopafval

lid 1:
Voor particulieren geldt dat zij zich moeten legitimeren op een wijze waarop duidelijk hun woonadres (postcode en huisadres) vermeld staat. De stortkosten worden in rekening gebracht bij de aanbieder. Hierbij moet contant worden afgerekend.

lid 2:
Voor bedrijven gelden de regels zoals deze zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen die van toepassing zijn om zich te ontdoen van afvalstoffen.
De aanbieding moet dus altijd geschieden conform LMV en Eural. Er behoort altijd een begeleidingsbrief met afvalstroomnummer aanwezig te zijn voor het aanbieden van de vrachten.

Artikel 8: Acceptatie van puin, groenafval, grond of bouw- en sloopafval

lid 1:
Verontreinigd puin, groenafval, grond, bouw- en sloopafval wordt niet geaccepteerd. Onder verontreinigingen wordt verstaan: asbest en asbestverdachte materialen, ernstige verontreinigingen met roet, klein chemisch afval (kit, verf, oplosmiddelen), dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, minerale olie, verontreinigde grond, glas, p.v.c., papier, gevaarlijke afvalstoffen die vallen onder Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm): hieronder vallen bijvoorbeeld zware metalen, aromaten, PAK's, bestrijdingsmiddele, reststoffen uit verbranding van huishoudelijk afval, immobilisaten, materialen uit IBC-constructries, slakken direct uit metaal- en staalbereiding, slakken direct uit de non-ferro industrie.

Groenafval verontreinigd met GFT-afval wordt ook niet geaccepteerd.

lid 2:
Alleen bewerkbaar puin, groenafval, grond of bouw- en sloopafval wordt geaccepteerd. Dit ter beoordeling van de acceptant.

lid 3:
Voor de categorieŽn puin, bouw- en sloopafval geldt dat het redelijk vrij moet zijn van grond (niet meer dan circa 3% v/v) en (onbewerkt) hout e.d. (niet meer dan circa 10% v/v). Niet-steenachtig materiaal mag niet meer dan 1% v/v bedragen. Voor de categorieŽn grond en groenafval geldt dat het redelijk vrij moet zijn van puin (niet meer dan Ī 20% v/v). Het mag daarnaast geen bouw- of sloopafval bevatten.

lid 4:
Voor grote partijen grond geldt dat er een schone grond verklaring of een milieuhygiŽnische analyse, uitgevoerd conform de geldende wettelijke bepalingen, overlegd moet kunnen worden.

lid 5:
Voor kleine partijen grond (maximaal circa 30 ton), geldt dat het duidelijk moet zijn wat de herkomst is van deze grond. Aan de hand hiervan kan dan worden vastgesteld om wat voor soort grond het gaat. Indien mogelijk moet zijn voldaan aan het gestelde voor grote partijen grond, conform artikel 8, lid 4.

lid 6:
Grond wordt alleen geaccepteerd indien deze maximaal behoort tot en met klasse industrie, of reinigbaar is.

lid 7:
Het bouw- en sloopafval mag geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten volgens Hoofdstuk 10 van de Wm (zie artikel 8 lid 1). Bij twijfelgevallen worden monsters genomen welke onderzocht worden op verontreinigingen. Deze kosten zullen worden doorberekend aan de aanbieder. Het materiaal mag pas gestort worden als de uitslag van het onderzoek bekend is. Dit natuurlijk in overleg met de aanbieder.

lid 8:
Niet geaccepteerde vrachten dienen zo snel mogelijk te worden afgevoerd. Eventueel ten onrechte toch gestorte materialen dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd. Dit geldt ook voor materialen, die aanvankelijk geaccepteerd waren, maar waarvan na het storten bleek, dat deze geheel of gedeeltelijk niet acceptabel zijn.

lid 9:
Indien de aanbieder ook na schriftelijk aanzegging geen gevolg geeft aan de opdracht de gestorte materialen te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de aanbieder worden afgevoerd. De aanbieder c.q. de vervoerder kan tevens voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de inrichting worden ontzegd.

Artikel 9: Aanbiedingsprocedure

lid 1:
De aanbieder of vervoerder moet zich melden bij de weegbrug van de betreffende locatie.

lid 2:
De acceptant inspecteert de aangeboden vracht en beoordeelt of de aangeboden vracht geaccepteerd kan worden. Hij bepaalt vervolgens onder welke categorie de aangeboden vracht valt. Hij geeft de vervoerder duidelijke instructies waar de vracht gelost kan worden. Indien nodig geeft hij tevens opdracht aan personeel op het terrein om de aanbieder of vervoerder van de vracht verder te begeleiden bij het lossen van de vracht op de daarvoor aangewezen stortplaats. Voor bedrijven geldt tevens dat de aangeboden vracht overeen moet komen met de gegevens op de begeleidingsbrief (LMV-formulier).

lid 3:
Bij twijfel kan de acceptant verzoeken de vracht, vůůr het daadwerkelijke storten, op een daarvoor aangewezen vlakte uit te rijden, zodat deze nogmaals geinspecteerd en beoordeeld kan worden. Als twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de materialen wordt gehandeld volgens artikel 8 lid 7
De acceptant is ten alle tijde gerechtigd aangevoerde vrachten te weigeren.

lid 4:
Van alle aangeboden vrachten wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de weegbrug op de betreffende locatie. Hiervan wordt een weegbon gemaakt en worden de hoeveelheden geregistreerd in de daarvoor bestemde database.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

lid 1:
De aanbieder of vervoerder is aansprakelijk voor de schade die door hem, zijn personeel of het door hem gebruikte materieel, dan wel door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen aan het personeel en eigendommen van de beheerder dan wel van derden die voor de beheerder werkzaam zijn, wordt veroorzaakt.

lid 2:
De aanbieder of vervoerder vrijwaart de beheerder in het lid 1 bedoelde geval voor alle schade-aanspraken van derden, ongeacht de oorzaak van de schade.

lid 3:
Indien iemand namens de aanbieder of vervoerder aanbiedt dan wel stort, zijn zowel de aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoeld.

lid 4:
De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op de stortplaats.

lid 5:
De aanbieder of vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken belemmeren.


Contactinformatie

Koers Handel BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde

T: +31(0)592-430303
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logoKoers draagt het Nederlandse
keurmerk ‘Hofleverancier’


logoKoers is ISO-gecertificeerd!